(+45) 21 72 98 92 info@dxt-dk.dk

Forside

VELKOMMEN TIL STALDVENT

Professionelt dimensioneringsværktøj til klimastalde

Optimal staldventilation giver landmanden et bedre arbejdsmiljø, en bedre dyrevelfærd og begrænser samtidig energiforbruget.

Staldvent er et avanceret, dansk softwareprogram, der tager højde for alle parametre, når staldens ventilations- og varmesystem skal dimensioneres korrekt.

Designværktøj til staldbygninger

StaldVent

Med StaldVent er det muligt at foretage en optimal og sikker udlægning og dimensionering af stald-bygninger med tilhørende varme- og ventilationssystemer for kvæg, svin, fjerkræ og andre dyregrupper.

Programmet kan håndtere ventilationssystemer baseret på forskellige ventilationsprincipper inklusiv mekanisk ventilation, tunnel ventilation og naturlig ventilation. Udlægning og dimensionering af ventilations-systemer med central udsugning understøttes også.

Varme- og fugtbalancen samt indendørs klimaparametre kan beregnes på baggrund af forskellige modeller for dyrenes varmeproduktion og omfattende på nuværende tidspunkt følgende modeller: Strøm Feenstra, CIGR 2002 og DIN 18910.

Programmet understøtter valget af ventilations-princip afhængig af i hvilken klimazone stalden placeres. Dimensioneringen og simulering foretages med udgangspunkt lokale klimaforhold, som kan indlæses i forskellige fil-formater omfattende TMY2, TMY3, REF, csv m.fl.

Simulering

Med StaldVent kan der foretages en simulering af det årlige varme- og elforbrug afhængig af valgte komponenter, reguleringsstrategi samt klimatiske forhold. Simuleringen foregår på timebasis og giver et godt overblik over variationer i diverse drifts-parametre over året

Beregning af ammoniakkoncentrationen i stalden samt beregning af den årlige ammoniakemission fra svine- og fjerkræsstalde med og uden luftrenser. Både kemiske og biologiske luftrensere kan simuleres. På baggrund af CO2-koncentration og NH3koncentration kan der beregnes et arbejdsmiljø indeks til vurdering af arbejdsklimaet i stalden.

Et korrekt dimensioneret varme- og ventilations-system medvirker til minimerer af sygdomme og øger dyrevelfærden, hvilket sammen med en optimal energiudnyttelse forbedrer rentabiliteten af den animalske produktion.

Brugere

Staldvent bruges af ventilationsproducenter og ventilationsmontører i det meste af Europa til projektering og optimering af staldsystemer.

Yderligere benyttes programmet af landbrugskonsulenter til fejlfinding og trouble shooting i besætninger, som udviser problemer med dyrenes trivslen.

Staldvent anvendes på universiteter og tekniske læreanstalter verden over, til uddannelse af fremtidens agro-ingeniører, som skal lære at udvikle og beregne det bedste og mest miljørigtige staldklima.

Designværktøj til staldbygninger

Et professionelt anlæg af StaldVent

Staldvent beregner ventilationsbehovet ved at kombinere myndighedernes miljøkrav med de højeste standarder for dyrevelfærd, arbejdsmiljø og lugtbegrænsning – herunder ammoniak-reduktion.

Staldvent bruges af ventilationsproducenter og ventilationsmontører i det meste af Europa, så staldens ventilation og klima altid er ideel. For dyr, mennesker og miljøet.

Desuden bruges Staldvent på universiteter og tekniske læreanstalter verden over, når fremtidens ingeniører skal lære at udvikle og beregne det bedste og mest miljørigtige staldklima.

Hvad enten man producerer fjerkræ, svin eller kvæg betyder en korrekt staldventilation store besparelser for producenten. Dyr er meget følsomme over for store temperatursvingninger og skiftende fugtighed. Derfor er en korrekt ventilation med til at optimere driften.

Dertil kommer en bedre dyrevelfærd, et bedre arbejdsmiljø og et bedre ydre miljø, når stalden ventileres præcist og energivenligt.